Örsjön-Lillasjöns

Fiskevårdsområdesförening

org. Nr 802600-4914

Protokoll fört vid årsmöte 2024-04-28

Tid: 14.00

Plats: Hallarydsgården i Hallaryd

Stämman inleddes med att ordförande Krister Olofsson hälsade alla välkomna.

 1. Val av ordförande för stämman:

Till ordförande för stämman valdes Krister Olofsson.

 1. Val av justeringsmän tillika rösträknare:

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Henrik Haraldsson och Lars Olofsson.

 1. Val av sekreterare för stämman:

Till sekreterare för stämman valdes Benny Andersson.

 1. Anteckna vilka medlemmar och ombud som är närvarande samt besluta om röstlängd: Närvaroförteckning för deltagare på stämman skickades runt för ifyllande och denna lista gällde även som röstlängd.
 2. Fastställande av dagordning: Dagordningen godkändes.
 3. Fråga om kallelse till stämman skett stadgeenligt:

Stämman ansåg att kallelse skett enligt stadgarna.

Annonsering har gjorts på hemsidan och via e-mail.

 1. Styrelsens berättelse och revisorernas berättelse:

Verksamhets och revisionsberättelse upplästes och godkändes.

Ekonomisk rapport finns tillgänglig hos kassören och denna kommer även att skickas ut till fiskerättsägarna med e-mail.

 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen:

Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsen.

 1. Ersättning till styrelsen och revisorerna:

Beslut togs om att ersättning för administrativa kostnader till styrelse och revisorer skall vara enligt följande:

Ordförande, sekreterare och kassör får 1250 kr inkl. moms.

Övriga styrelseledamöter samt revisorerna får 250 kr inkl. moms vardera.

 Val av styrelseordförande och ledamöter till styrelsen:

 1. Ordförande för ett år: Krister Olofsson (omvald)
 2. Ledamot, ett år kvar: Mikael Degerman
 3. Ledamot, ett år kvar: Stefan Olsson
 4. Ledamot för två år: Roland Haraldsson (omvald)
 5. Ledamot för två år: Jan Halvardsson (omvald) Ledamot för två år: Ida Klasson (nyvald)
 6. Ledamot för två år: Benny Andersson (omvald)
 7. Val av revisorer samt suppleanter:

Till revisorer för ett år valdes Henrik Haraldsson och Fredrik Stålhandske. Till revisorssuppleant för ett år valdes Carina Johnsson.

 1. Val av ombud till stämma i vattenägareförbundet:

Styrelsen fick i uppdrag att utse ombud till vattenägareförbundets stämma.

 1. Valberedning utses:

Till valberedning för ett år valdes Lennart Ohlsson (Sammankallande) och Filip Lindholm.

 1. Framställning från styrelsen och motioner från medlemmar:

En inlämnad motion behandlades.

Motionen som avslogs av stämman finns tillgänglig hos sekreteraren.

 1. Fråga om fiskets vård och bedrivande (fiskeplan) under kommande år:
 2. Fiskekort:

Följande priser på fiskekort fastställdes:

Årskort 625 kr inkl. moms Veckokort 375 kr inkl. moms

Dygnskort 125 kr inkl. moms

Angelfiskekort 250 kr inkl. moms för 10 angeldon/dag och kort.

Fiskerättsägarkort O kr (Giltigt för fiskerättsägaren och dennes maka/make/sambo och på fastigheten mantalsskrivna barn. Fiskerättsägaren äger även rätt att ta med 2 gäster, men måste då personligen närvara vid fisket)

Fisket är gratis för barn upp till och med 15 år.

Information om momsredovisning:

En fiskevårdsområdesförening eller en samfällighetsförening som förvaltar fiske är numera redovisningsskyldig för moms när den årliga omsättningen överstiger 80 000 kronor. Det innebär i sin tur att de enskilda medlemmarna inte ska redovisa sin andel av föreningens utgående och ingående moms.

Då omsättningen i vår förening överstiger 80 000 kronor är vi därmed skyldiga att redovisa moms, och med anledning av detta ska det påföras 25 procent moms på befintliga fiskekortpriser och annan försäljning av varor och tjänster som sker inom föreningen.

 1. Försäljning av djupkartor:

Följande priser för djupkartor fastställdes enligt följande:

Allmänheten 150 kr inkl. moms

Fiskerättsägare 100 kr inkl. moms

Djupkartor säljes endast av styrelsemedlemmar.

 1. Provision till försäljare:

Följande provision fastställdes till försäljare av:

Fiskekort

Djupkartor

Fr.o.m. 2025 ska fiskekortsförsäljningen endast ske genom 1-fiske och dem lokala ombudens uppdrag som försäljare av fiskekort kommer då att upphöra.

 1. Minkpremie:

Minkpremien fastställdes till följande:

375 kr inkl. moms för varje avlivad mink som inlämnas till styrelsen.

 1. Utplantering:

Stämman beslutade att det under kommande verksamhetsår ska göras en utsättning av insjööring från Vänneåns fiskodling till en kostnad av 30 000 kr inkl. moms.

Styrelsen fick också i uppdrag av stämman att skicka in en ansökan till Länsstyrelsen i Skåne gällande utsättning av mer ål.

Fridlysningstid för kräftor m.m:

Följande fredningstider beslutades:

Gös 1/5 till 31/5 (Nätfiskeförbud gäller även under denna tid) Öring 1/10 till 31/12

Kräftor 1/1-31/12 (Fiske tillåtet för fiskrättsägare 9/8-11/8 och 13/9-15/9 2024)

Det tidigare provfisket efter kräftor avslutas och övergår framöver till ett "vanligt kräftfiske" utan redovisningsskyldighet av fångstresultat eller begränsning av antal burar. Kräftor är för fiskrättsägare tillåtet att fiska under perioderna 9/8-11/8 och 13/9-15/9 2024, övrig tid under året är det inte tillåtet att fiska kräftor.

Minimimått för att en kräfta ska anses lovlig är Ilcm och kräftor som inte når upp till denna längd ska omgående återutsättas på fångstplatsen.

Kräftfiskeperioderna ska framöver årligen förläggas till fredag, lördag och söndag veckorna 32 och 37.

Stora gäddor och Gösar ska sparas under hela året

Besluten i punkt f är fattade enligt 55 i föreningens stadgar som säger följande:

Medlem får utöva sin fiskerätt inom fiskevatten som tillhör det egna skifteslaget eller den egna fastigheten på det sätt som fiskestämman beslutar. Därvid skall gälla på ordinarie stämma beslutade, av fiskevården betingade, bestämmelser med avseende på redskap (beskaffenhet, antal), fisketider o dylikt.

 1. Ersättning till tillsyningspersoner:

Stämman beslutade om bensin och båtersättning till tillsyningspersonerna enligt följande:

Benny Andersson 7500 kr inkl. moms (Förordnad till 280630)

Lennart Ohlsson 1250 kr inkl. moms (Förordnad till 270630) Jan Halvardsson 0 kr (Förordnad till 270630)

 1. Övriga frågor:
 2. Stämman beslutade att det ska införas en begränsning för upptag av fisk, som innebär att det endast är tillåtet att ta med sig hem två godkända fiskar (gädda, gös eller öring) per dygn och fiskekort. Fångar man fler godkända fiskar måste dem hanteras varsamt och omgående återutsättas i sjön.

Informationen om beslutet ska skrivas in under "regler" på i-fiske och på hemsidan.

 1. Stämman informerades om att fiskrättsägarförteckningen uppdateras regelbundet och att målet är att förteckningen alltid ska vara aktuell.

Vid försäljning, generationsskifte eller annan orsak som gör att informationen om en fastighet ändras, så är styrelsen tacksam om information om detta skickas i ett e-mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. innehållande uppgifter om förändringarna.

För fiskerättsägare som är intresserad av att ta del av förteckningen så finns denna tillgänglig hos sekreteraren.

Stämman informerades också om att det numera finns en tjänst att köpa som heter fiskerätt.se, och att denna är framtagen för att underlätta arbetet med att hålla ett fiskevårdsområdes friskrättsförteckning uppdaterad.

Det är en digital tjänst som är sammanlänkad med Lantmäteriets fastighetsregister där föreningens digitala fiskerättsförteckning slås och körs mot fastighetsregistret en gång per år och uppdateras automatiskt med ägare- och adressuppgifter.

Stämman tyckte att detta lät intressant och styrelsen fick i uppdrag att kontakta fiskerätt .se för pris och annan nödvändig information.

 1. Stämman informerades om att öringarnas leksträcka i Brännhultabäcken behöver förbättras med bla. ny lekgrus.

Jan Halvardsson berättar att han har kontaktat Sportfiskarnas Region Syd, och där pratat med Ebbe Berglund som tidigare arbetat med projektet i Lillån (Hallaryd).

Enligt Ebbe kan Sportfiskarna hjälpa oss med förslag om förbättringar, och det bestämdes att han ska besöka oss den 14/5 2024 för att inventera leksträckan.

Stämman gav styrelsen mandat att ta in en kostnadsberäkning och även att godkänna denna för att så tidigt som möjligt komma igång med projektet.

Styrelsen fick i uppdrag att boka in ett elfiske efter öringstirr i leksträckan, för att på så sätt se om öringen reproducerar sig.

 1. Stämman informerades om att arbetet fortskrider med att undersöka möjligheten att ta fram en digital djupkarta över sjön.

Krister Olofsson berättar att det numera finns hemsidor där man helt kostnadsfritt eller till en låg summa, kan hitta djupkartor över dem flesta sjöar och då även över vår sjö.

Med tanke på detta, finns det tveksamheter om att vi som förening ska lägga pengar på att ta fram en digital djupkart som går att hitta gratis på nätet.

 1. Stämman informerades om att Länsstyrelsens provtagning visar att Örsjön har ett pH värde som ligger på 6,83 (2023-09-30) vilket innebär att vattnet är "Nära neutralt" enligt naturvårdsverkets surhetstabell.

Tillflödet Brännhultabäcken har ett pH värde som ligger på 4,99 (2023-09-30) vilket innebär att vattnet är "mycket surt" enligt naturvårdsverkets surhetstabell.

Kalkningen av Örsjön är för närvarande vilande och styrelsen har inte fått någon information om att kalkning skulle vara nödvändig med nuvarande värden.

 1. Styrelsen meddelade att man avser att fortsätta med den årliga uppskattade resan för fiskerättsägarna och att man gärna tar emot förslag på resmål, men även förslag på andra aktiviteter som kan vara av intresse.
 2. Meddelande om var och när stämmoprotokollet hålls tillgängligt:

Stämmoprotokollet ska enligt stämmans beslut finnas tillgängligt i original hos sekreteraren och som kopia på hemsidan www.orsjon-lillasion.se

 1. Tid och plats för nästa årsmöte:

Nästa årsmöte kommer att hållas söndagen den 27 april 2025 kl.14.00 i Hallarydsgården i

 

Hallaryd

 1. Mötet avslutades

Vid protokollet                                                                     

Benny Andersson, Sekreterare                                                Krister Olofsson, Ordförande

Justeras

Henrik Haraldsson                    Lars Olofsson T-G