Örsjön-Lillasjöns

Fiskevårdsområdesförening

org. Nr 802600-4914

 

Protokoll fört vid årsmöte 2023-04-23

Tid: 14.00

Plats: Hallarydsgården i Hallaryd

Stämman inleddes med att ordförande Krister Olofsson hälsade alla välkomna.

1. Val av ordförande för stämman:

Till ordförande för stämman valdes Krister Olofsson.

2. Val av justeringsmän tillika rösträknare:

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Henrik Haraldsson och Lars Olofsson.

3. Val av sekreterare för stämman:

Till sekreterare för stämman valdes Benny Andersson.

4. Anteckna vilka medlemmar och ombud som är närvarande samt besluta om röstlängd: Närvaroförteckning för deltagare på stämman skickades runt för ifyllande och denna lista gallde även som röstlängd.

5. Fastställande av dagordning: Dagordningen godkändes.

6. Fråga om kallelse till stämman skett stadgeenligt:

Stämman ansåg att kallelse skett enligt stadgarna.

Annonsering har gjorts på hemsidan och via e-mail.

7. Styrelsens berättelse och revisorernas berättelse:

Verksamhets och revisionsberättelse upplästes och godkändes.

Ekonomisk rapport finns tillganglig hos kassören och denna kommer även att skickas ut till fiskerättsägarna med e-mail.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen:

Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsen.

9. Ersättning till styrelsen och revisorerna:

Beslut togs om att ersättning för administrativa kostnader till styrelse och revisorer skall vara enligt följande:

Ordförande, sekreterare och kassör får 999 kr

Övriga styrelseledamöter samt revisorerna får 200 kr vardera.

10. Val av styrelseordförande och ledamöter till styrelsen:

a. Ordförande för ett år: Krister Olofsson (omvald)

b. Ledamot för två år: Mikael Degerman (omvald)

c. Ledamot för två år: Stefan Olsson (omvald)

d. Ledamot, ett år kvar: Roland Haraldsson

e. Ledamot, ett år kvar: Jan Halvardsson

Ledamot, ett år kvar: Carina Johnsson

g. Ledamot, ett år kvar: Benny Andersson

11. Val av revisorer samt suppleanter:

Till revisorer för ett år valdes Henrik Haraldsson och Fredrik Stålhandske. Till revisorssuppleant för ett år valdes Ida Klasson.

12. Val av ombud till stämma i vattenägareförbundet:

Styrelsen fick i uppdrag att utse ombud till vattenägareförbundets stämma.

13. Valberedning utses:

Till valberedning för ett år valdes Lennart Ohlsson (Sammankallande) och Filip Lindholm.

14. Framställning från styrelsen och motioner från medlemmar:

Inga motioner har inkommit

15. Fråga om fiskets vård och bedrivande (fiskeplan) under kommande år:

a. Fiskekort:

Följande priser på fiskekort fastställdes:

Årskort 500 kr Veckokort 300 kr Dygnskort 100 kr

Fiskerättsägarkort O kr (Giltigt för fiskerättsagaren och dennes maka/make/sambo och på fastigheten mantalsskrivna barn. Fiskerattsagaren äger även rätt att ta med 2 gäster, men måste då personligen närvara vid fisket)

Angelfiskekort 200 kr för 10 angeldon/dag och kort. Fisket är gratis för barn upp till och med 15 år.

b. Båtuthyrning:

Föreningen har inga båtar för uthyrning utan hänvisar till privata uthyrare vilka även erbjuds möjligheten att få sina kontaktuppgifter publicerade på hemsidan. Föreningen rekommenderar ett uthyrningspris på 200 kr/dygn.

c. Försäljning av djupkartor:

Följande priser för djupkartor fastställdes enligt följande:

Allmänheten 150 kr

Fiskerättsägare 100 kr

Djupkartor säljes endast av styrelsemedlemmar.

d. Provision till försäljare:

Följande provision fastställdes till försäljare av:

Fiskekort 10%

Djupkartor 100/0

e. Minkpremie:

Minkpremien fastställdes till följande:

300 kr för varje avlivad mink som inlämnas till styrelsen.

f. Utplantering:

Stämman beslutade att det under kommande verksamhetsår ska göras en utsättning av fisk till en kostnad av 30 000 kr inkl. moms.

Styrelsen fick i uppdrag att undersöka vilken fiskart som är mest lämplig för utsättning och kommer därför att kontakta Länsstyrelsen för rådgivning och återkommer därefter med mer information via mail till fiskerättsägarna.

Utsättningen av öring som beslutades på årsmötet 2022 har tyvärr ännu inte kunnat utföras. Utsättningen kommer istället att genomföras under våren eller hösten 2023. Utsättningen kommer att göras från två olika platser runt sjön.

g. Fridlysningstid för kräftor m.m:

Följande fredningstider beslutades:

Gös 1/5 till 31/5 (Nätfiskeförbud gäller även under denna tid) öring 1/10 till 31/12

Kräftor 1/1 till 31/12 (Provfiske för fiskerättsägarna 11/8-13/8 och 8/9-10/9 2023, kräftor 11 cm eller längre får behållas)

Stora gäddor och Gösar ska sparas under hela året

Besluten i punkt g är fattade enligt 55 i föreningens stadgar som säger följande:

Medlem får utöva sin fiskerätt inom fiskevatten som tillhör det egna skifteslaget eller den egna fastigheten på det satt som fiskestämman beslutar. Därvid skall gälla på ordinarie stämma beslutade, av fiskevården betingade, bestämmelser med avseende på redskap (beskaffenhet, antal), fisketider o dylikt.

h. Ersättning till tillsyningspersoner:

Stämman beslutade om bensin och båtersättning till tillsyningspersonerna enligt följande:

Benny Andersson 5000 kr +moms (Förordnad till 280630) Lennart Ohlsson 999 kr (Förordnad till 270630)

Jan Halvardsson O kr (Förordnad till 270630)

16. Övriga frågor:

a. Krister Olofsson informerade stämman om att det finns planer på att anlägga en vindkraftspark (Vindpark liasjön) i området runt byn Björkerås strax söder om Orsjön. Stämman ansåg att den tänkta placeringen av vindparken är mycket olämpligt och man oroas kraftigt över att vindparken kan komma att påverka vår sjö med omgivning och vår förenings framtida ekonomi mycket negativt om den blir verklighet.

Krister Olofsson läste sedan upp en text med förslag på synpunkter och frågeställningar från ett dokument som framtagits kallat "Vindkraftspåverkan mot Örsjön-Lillasjöns Fvof". Texten togs emot med applåder från deltagarna på stämman och man ålägger därefter styrelsen att, efter några små justeringar, snarast skicka in dokumentet till Eurowind Energy och Osby/Älmhults kommuner.

Det färdiga dokumentet bifogas detta protokoll.

b. Stämman informerades om att fiskerättsägareförteckningen uppdateras regelbundet och att målet är att förteckningen alltid ska vara aktuell.

Vid försäljning, generationsskifte eller annan orsak som gör att informationen om en fastighet ändras, så är styrelsen tacksam om information om detta skickas i ett e-mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. innehållande uppgifter om förändringarna.

För fiskerättsägare som är intresserad av att ta del av förteckningen så finns denna tillgänglig hos sekreteraren.

c. Ett provfiske efter kräftor har beslutats att genomföras under perioderna 11/8-13/8 och

8/9-10/9 2023.

Det kommer då att vara tillåtet att behålla kräftor som är 11 cm eller längre.

Ett email med instruktioner och information om vad som krävs för att man ska få provfiska kommer att skickas ut till de fiskerättsägare som registrerat sin e-mailadress hos Fvof.

d. Styrelsen informerade stämman om att arbetet fortskrider med att undersöka möjligheten att ta fram en digital djupkarta över sjön.

Tillverkningskostnaden för att ta fram en digital djupkarta ligger på runt 35-40000 kr.

e. Styrelsen fick i uppdrag att fortsätta undersöka möjligheten att avlägsna "övergivna" båtar som ligger förtöjda vid båtisättningsplatserna.

Skyltarna som forsvunnit från båtisättningsplatserna med information om "eldningsförbud" och "husbil/campingförbud" ska snarast ersättas med nya. Man ska även kontakta räddningstjänsten för att höra hur dem upplever tillgängligheten vid räddningsinsatser på och omkring sjön och om det finns behov att öka tillgängligheten.

f. Styrelsen fick i uppdrag att undersöka möjligheten att göra ett mer avancerat vattenprov utöver den provtagning som Länsstyrelsen regelbundet utför gällande pH värde och alkalinitet.

g. Stämman beslutade att fiskerättsägarkortet ska vara giltigt för fiskerättsägaren och dennes maka/make/sambo och på fastigheten mantalsskrivna barn.

Fiskerättsägaren äger även rätt att ta med 2 gäster, men måste då personligen närvara vid fisket.

h. Styrelsen meddelade att man avser att fortsätta med den årliga uppskattade resan för fiskerättsägarna och att man gärna tar emot förslag på resmål, men även förslag på andra aktiviteter som kan vara av intresse.

Ett förslag inkom på stämman om att besöka ett "Ålagille" i Yngsjö/Åhus.

Det presenterades också ett sedan tidigare inkommit förslag på en aktivitet gällande att bjuda in en föredragshållare och därefter avsluta dagen med en middag på något lämpligt ställe i närområdet runt sjön

Det föreslogs att resan om möjligt gors någon dag under helgen 1-3/9 2023.

17. Meddelande om var och när stämmoprotokollet hålls tillgängligt:

Stämmoprotokollet ska enligt stämmans beslut finnas tillgängligt i original hos sekreteraren och som kopia på hemsidan www.orsion-lillasion.se

18. Tid och plats för nästa årsmöte:

Nästa årsmöte kommer att hållas söndagen den 28 april 2024 kl.14.00 i Hallarydsgården i

Hallaryd

19. Mötet avslutades

Vid protokollet

Krister Olofsson, Ordförande

Juste as

Henrik Haraldsson

Yttranden om vindkraft från Örsjön-LiIIasjöns FVOF

Örsjön-lillasjön är belägen i både Osby och Älmhults kommuner. Sjön ligger i en fantastisk vildmark med unika och oexploaterade områden som ej är störda av buller av ljud från exempelvis riksvägar, järnväg mm. Denna sj• n är unik i södra Sverige pga. av detta. Man kan sitta i en båt på sjön en stilla kväll och då är det total tystnad. Ett sådant område är mycket attraktivt av människor både lokalt, större delar av Europa och även från andra världsdelar.

Vi ser attraktionen i våran fiskekortsförsäljning som konstant ökat under många års tid. Den är i rekordnivåer i jämföre se med andra sjöar. Detta beror på naturupplevelsen av våran sjö i vildmarken. Vi har intervjuat ett antal fiskekortsköpare, turister mm och anledningen att de kommer hit är tystnaden, stillheten, vildmarken med oexploaterad sjö och de fina fiskemöjligheterna. De har även kommenterat att om det blir en vindkraftpark kommer de att söka sig till andra sjöar som inte är exploaterade. Vi har fått varningar att fiskekortsförsäljning, turism mm kommer att reduceras med stor omfattning.

Det rika djurlivet i och runt sjön är fantastiskt. Anledningarna är det vi skrivit ovan. Ett exempel år att vi har fast häckande Fiskgjuse i sjön. Det är en fantastisk och mäktig fågel som man upptäcker ofta vid fisketurerna i sjön. Anledningen att Fiskgjusen häckar här är tystnaden, vildmarken, det oexploaterade området mm. Vi har även häckande Storlom och även en mängd andra arter.

I området finns många bygdeföretagare som har stuguthyrning i vildmark med stillhet som biinkomst. Ett exempel på det är att i norra delen (området som riskerar komma närmast eventuell vindkraftspark) av sjön hyrs det ut ett 20-tal stugor och hus som är belägna i vackra skogsbackar med närhet till sjön, fiske, svampplockning, skogsturer mm. Listan är lång på naturattraktioner.

Varför har inte en konsekvensutredning utforts om påverkan på Örsjön-Lillasjöns vildmark?

Hur påverkas Örsjön-Lillasjöns attraktion för ortsbefolkning, turism, sportfiske, naturupplevelser mm?

Vad blir den ekonomiska påverkan för föreningen?

Hur påverkas konsumtionen i Osbys butiker om turismen drastiskt sjunker?

Med vänlig hälsning

Styrelsen Örsjön-Lillasjöns FVOF

Ovannämnda text är förankrad och bestämd på årsmötet m